Privacy

ALGEMEEN

Statt respecteert de privacy van haar opdrachtgevers, adviseurs en overige personen. Omdat wij met deze gegevens op een volledig transparante manier willen omgaan, hebben wij vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een privacybeleid geformuleerd en in onze organisatie geïmplementeerd.

Voor aanvullende, algemene informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

VERANTWOORDELIJKHEID

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Statt –  Studio voor Architectuur en ruimtelijke ontwikkeling, gevestigd te Arnhem.

 

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Statt verwerkt alleen de door u zelf aan ons verstrekte persoonsgegevens in het kader van het gebruik van onze adviezen en diensten. Het betreft de volgende persoonsgegevens:

 • voorletters, voor- en achternaam;
 • geslacht;
 • functie en bedrijf;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer(s).

De doelen van de verwerking door ons van uw persoonsgegevens zijn:

 • het in contact met u treden;
 • het uitvoeren van een zo goed mogelijke dienstverlening naar u toe;
 • het leveren van diensten aan u;
 • het onderhouden van relaties met u;
 • het voor u in gang zetten en begeleiden van (bouwvergunnings-)procedures;
 • het afhandelen van betalingen van of aan u.

 

VERWERKING VAN GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS

Incidenteel vragen wij van particuliere opdrachtgevers hun burgerservicenummer (BSN).

UW RECHTEN MET BETREKKING TOT PERSOONSGEGEVENS

Op grond van artikel 13, lid 2 sub b van de AVG heeft u recht op inzage van de door ons verwerkte persoonsgegevens van u. Bovendien mag u deze door ons laten corrigeren of verwijderen. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Statt, en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Elk verzoek daartoe dient vergezeld te gaan van een geldig identiteitsbewijs waarop u uw handtekening heeft gezet en waarop een adres staat vermeld waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na uw verzoek krijgt u reactie op uw verzoek. Desgewenst kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de website.

BEWAARTERMIJN GEGEVENS

De door ons verwerkte en geregistreerde persoonsgegevens worden niet langer dan strikt nodig is bewaard: dit geschiedt tijdens de termijn dat we onze diensten aan u leveren en alleen tijdens de periode die wettelijk verplicht is.

HET DELEN VAN GEGEVENS MET DERDEN

Statt zal uw gegevens nooit verkopen aan derden. Statt deelt uw gegevens niet met derden, tenzij dat in het kader van het uitoefenen van onze diensten wenselijk is, of indien we moeten voldoen aan een wettelijke verplichting.

TOEPASSELIJK RECHT

Op deze privacyverklaring is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van Den Haag is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze verklaring, behalve wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

CONTACTGEGEVENS

Voor verzoeken, vragen of informatie over deze verklaring neem gerust contact met ons op.